تعریف افراد وابسته در اصلاحات اخیر برنامه سرمایه گذاری دومینیکا


تعریف افراد وابسته در اصلاحات اخیر برنامه سرمایه گذاری دومینیکا

واحد اعطای تابعیت دومینیکا در نامه ای به نمایندگان مجاز خود شرح مفصلی از تغییرات برنامه سرمایه گذاری دومینیکا و هزینه های آن و همچنین تعریف جدید افراد وابسته ارائه کرده است.

یکی از مهم ترین و برجسته ترین تغییرات این است که هزینه کمک بلاعوض برای یک خانواده ۴ نفره از ۲۰۰ هزار دلار به ۱۷۵ هزار دلار کاهش یافته است. علاوه بر این، خواهر و برادر هم می توانند با کمک بلاعوض به ارزش ۵۰ هزار دلار برای شهروندی دومینیکا درخواست دهند.

این اصلاحات جدید تعریف «افراد وابسته» دربرنامه سرمایه گذاری دومینیکا را گسترش می دهد و برای اعضای خانواده سرمایه گذارانی که قبلاً تابعیت دومینیکا را کسب کرده اند، فرصت های جدیدی به وجود می آورد. همچنین الزامات سرمایه گذاری و هزینه های این برنامه  را بهبود می بخشد.

تعریف افراد وابسته در برنامه سرمایه گذاری دومینیکا

افراد زیر مجاز به دریافت تابعیت و پاسپورت دومینیکا تحت عنوان افراد وابسته متقاضی اصلی هستند:

همسر متقاضی اصلی

فرزندان متقاضی اصلی یا همسر متقاضی اصلی که زیر ۱۸ سال سن دارند

فرزندان متقاضی اصلی یا همسر متقاضی اصلی که از ۱۸ تا ۳۰ سال سن دارند و تحت حمایت متقاضی اصلی یا همسر متقاضی اصلی قرار دارند

فرزندان متقاضی اصلی یا همسر متقاضی اصلی که سن آنها ۱۸ سال یا بیشتراز ۱۸ سال است و دارای ناتوانی جسمی یا روحی هستند و تحت حمایت متقاضی اصلی یا همسر متقاضی اصلی قرار دارند

والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ متقاضی اصلی یا همسر متقاضی اصلی که تحت حمایت متقاضی اصلی یا همسر متقاضی اصلی قرار دارند، یا همسر هر یک ازوالدین یا پدربزرگ و مادربزرگ

خواهر و برادر خونی یا قانونی (به سرپرستی گرفته شده) متقاضی اصلی یا همسر متقاضی اصلی که از ۱۸ تا ۲۵ سال سن دارند، مجرد هستند، فرزند ندارند و تحت حمایت متقاضی اصلی یا همسر متقاضی اصلی قرار دارند

خواهر و برادر خونی یا قانونی (به سرپرستی گرفته شده) متقاضی اصلی یا همسر متقاضی اصلی که زیر ۱۸ سال سن دارند، مجرد هستند، فرزند ندارند و تحت حمایت متقاضی اصلی یا همسر متقاضی اصلی قرار دارند و با شرط اعلام رضایت از طرف همه افرادی که مسئولیت قانونی آن خواهر یا برادر را به عهده دارند

*دسته بندی «فرزندان دختر ازدواج نکرده» حذف شده است و این افراد در دسته بندی فرزندان بالغ قرار می گیرند.

سرمایه گذاری و هزینه ها

هزینه های گزینه کمک بلاعوض

هزینه هایی که اعضای خانواده باید در گزینه کمک بلاعوض پرداخت کنند، به شرح زیر است:

متقاضی اصلی: ۱۰۰ هزار دلار آمریکا

همسر متقاضی اصلی: ۵۰ هزار دلار آمریکا

خواهر و برادر متقاضی اصلی یا همسر متقاضی اصلی ۱۸ تا ۲۵ سال: ۵۰ هزار دلار آمریکا

هر فرد وابسته به غیر از همسر متقاضی اصلی یا خواهر و برادر متقاضی اصلی یا همسر متقاضی اصلی که ۱۸ تا ۲۵ سال سن دارد: هرنفر ۲۵ هزار دلار

برای یک خانواده ۴ نفره شامل متقاضی اصلی، همسر متقاضی اصلی و ۲ فرد وابسته دیگر به غیر از وابسته ای که خواهر و برادر متقاضی اصلی یا همسر متقاضی اصلی باشد،  مبلغ ۱۷۵ هزار دلار آمریکا کافی است.

بنابراین، اگر خانواده ای متشکل از متقاضی اصلی و همسر، فرزند، مادر و خواهر یا برادر ۲۵ساله باشد، مبلغ مورد نیاز برای کمک بلاعوض ۲۲۵ هزار دلار آمریکا (۱۷۵ هزار دلار آمریکا + ۵۰ هزار دلار آمریکا) خواهد بود.

هزینه های گزینه سرمایه گذاری در پروژه های تایید شده دولت دومینیکا

هزینه های دولتی برای متقاضیان در گزینه سرمایه گذاری در پروژه های تایید شده دولت دومینیکا به شرح زیر است:

متقاضی اصلی: ۲۵ هزار دلار آمریکا

خانواده تا ۴ نفر شامل متقاضی اصلی و حداکثر۳ فرد وابسته به استثنای خواهر و برادر متقاضی اصلی یا همسر متقاضی اصلی: ۳۵ هزار دلار آمریکا

خانواده تا ۶ نفر شامل متقاضی اصلی و حداکثر ۵ فرد وابسته به استثنای خواهر و برادر متقاضی اصلی یا همسر متقاضی اصلی: ۵۰ هزار دلار آمریکا

خانواده ۷ نفره یا بیشتر شامل متقاضی اصلی و حداقل ۶ فرد وابسته به استثنای خواهر و برادر متقاضی اصلی یا همسر متقاضی اصلی: ۷۰ هزار دلار آمریکا

خواهر و برادر متقاضی اصلی یا همسر متقاضی اصلی ۱۸ تا ۲۵ سال: ۵۰ هزار دلار آمریکا

خواهر و برادر متقاضی اصلی یا همسر متقاضی اصلی زیر ۱۸ سال: ۲۵ هزار دلار آمریکا

توجه داشته باشید که حداقل مقدار سرمایه گذاری در پروژه های تایید شده ۲۲۰ هزار دلار آمریکا باقی مانده است.

بنابراین، اگر خانواده ای شامل متقاضی اصلی و همسر، فرزند، مادر و خواهر یا برادر ۲۵ ساله باشد، مبلغ لازم برای سرمایه گذاری در پروژه های تایید شده دولت ۲۲۰ هزار دلار آمریکا و هزینه های دولتی ۸۵ هزار دلار آمریکا (۳۵ هزار دلار آمریکا + ۵۰ هزار دلار آمریکا) خواهد بود.

مقاله مرتبط: پروژه هتل هیلتون دومینیکا

باقی هزینه ها

کلیه هزینه های باقی مانده بدون تغییر است. بنابراین، هزینه های زیر در هر ۲ گزینه به این صورت اعمال می شود:

هزینه پردازش پرونده: ۱۰۰۰ دلار آمریکا (برای هر درخواست)

هزینه گواهی شهروندی: ۲۵۰ دلار آمریکا (برای هر درخواست)

هزینه بررسی پرونده برای متقاضی اصلی: ۷۵۰۰ دلار آمریکا

هزینه بررسی پرونده برای افراد وابسته ۱۶ سال به بالا: ۴۰۰۰ دلار آمریکا

اضافه شدن به پرونده پس از پس از اخذ تابعیت متقاضی اصلی

طبق اصلاحات جدید دومینیکا، افراد می توانند پس از اخذ تابعیت متقاضی اصلی به پرونده او اضافه شوند:

فرزندانی که تازه متولد شده اند یا تازه به سرپرستی گرفته شده اند

برای فرزندانی که پس از اخذ تابعیت متقاضی اصلی به دنیا آمده یا به سرپرستی گرفته می شوند، باید هزینه های زیر پرداخت شود:

هزینه پردازش پرونده: ۵۰۰ دلارآمریکا

هزینه گواهی شهروندی: ۲۵۰ دلار آمریکا

توجه داشته باشید که برای فرزندانی که پس از اخذ تابعیت به سرپرستی گرفته شده اند، می توانید در همه زمان ها و نه فقط در طی ۵ سال پس از تولد برای اخذ تابعیت درخواست دهید.

علاوه بر این، درخواست برای اخذ تابعیت این فرزندان توسط همه افرادی که در آن پرونده تابعیت را بدست آورده اند، امکان پذیر است.

همسر متقاضی اصلی که پس از اخذ تابعیت با او ازدواج کرده است

برای همسر متقاضی اصلی که پس از اخذ تابعیت  با او ازدواج کرده است، باید ۷۵ هزار دلار به اضافه هزینه های زیر پرداخت شود:

هزینه پردازش پرونده: ۱۰۰۰ دلار آمریکا

هزینه بررسی پرونده متقاضی اصلی (اگر بیش از یک سال از درخواست متقاضی اصلی گذشته باشد): ۷۵۰۰ دلارآمریکا

هزینه بررسی پرونده برای همسر: ۴۰۰۰ دلار آمریکا

هزینه گواهی شهروندی: ۲۵۰ دلار آمریکا

توجه داشته باشید که درخواست برای اخد تابعیت همسر جدید توسط همه افرادی که در آن پرونده تابعیت را بدست آورده اند، امکان پذیر است.

کسانی که از قبل از اخذ تابعیت متقاضی اصلی جز وابستگان او بودند

هزینه این افراد با توجه به رابطه او با متقاضی اصلی متفاوت است: ۷۵ هزار دلار آمریکا برای همسر، ۷۵ هزار دلار آمریکا برای خواهر و برادر متقاضی اصلی یا همسر متقاضی اصلی ۱۸ تا ۲۵ سال و ۵۰ هزار دلار آمریکا  برای یک فرد وابسته به غیر از همسر یا خواهر و برادر متقاضی اصلی یا همسر متقاضی اصلی ۱۸ تا ۲۵ سال. علاوه بر این، هزینه های زیر باید پرداخت شود:

هزینه پردازش پرونده: ۱۰۰۰ دلار آمریکا

هزینه بررسی پرونده متقاضی اصلی (اگر بیش از یک سال از درخواست متقاضی اصلی گذشته باشد): ۷۵۰۰ دلارآمریکا

هزینه بررسی پرونده برای هر فرد وابسته ۱۶ سال به بالا: ۴۰۰۰ دلار آمریکا

هزینه گواهی شهروندی: ۲۵۰ دلار برای هر فرد وابسته که قبل از اخذ تابعیت متقاضی اصلی وجود داشته است

به غیر از این، در صورتی که درخواست در مدت یک سال از اعطای تابعیت متقاضی اصلی ارائه شود، موارد زیر اعمال می شود:

۵۰ هزار دلار آمریکا برای همسر، ۵۰ هزار دلار آمریکا برای خواهر و برادر متقاضی اصلی یا همسر متقاضی اصلی ۱۸ تا ۲۵ سال  و ۲۵ هزار دلار برای یک فرد وابسته به غیر از همسر یا خواهر و برادر متقاضی اصلی یا همسر۱۸ تا ۲۵ سال به همراه هزینه های زیر:

هزینه پردازش پرونده: ۱۰۰۰ دلار آمریکا

هزینه بررسی پرونده برای متقاضی اصلی (اگر بیش از یک سال از درخواست متقاضی اصلی گذشته باشد): ۷۵۰۰ دلار

هزینه بررسی پرونده برای هر فرد ۱۶ سال به بالا که از قبل از اخذ تابعیت متقاضی اصلی جز وابستگان او بوده است: ۴۰۰۰ دلار آمریکا

هزینه گواهی شهروندی: ۲۵۰ دلار آمریکا برای هر فردی که از قبل از اخذ تابعیت متقاضی اصلی جز وابستگان او بوده است

توجه داشته باشید که درخواست برای این دسته از افراد تنها توسط متقاضی اصلی امکان پذیر است.

فرم های درخواست و الزامات مستند

متقاضیانی که گواهی حمایت از افراد وابسته بالای ۱۸ سال را ارائه می دهند، باید نشان دهند که این افراد تحت حمایت متقاضی اصلی هستند یا تحت حمایت همسر او هستند.
نامه هایی که نشان دهنده ثبت نام در موسسات عالی است، باید تنها توسط مدیر همان موسسات امضا و مهر شود. با این که تحصیل در موسسات آموزش عالی دیگر جزء الزامات اثبات وابستگی فرزندان ۱۸ تا ۳۰ سال نیست، اما افراد محصل باید نامه ای از موسسه ارائه دهند که نشان می دهد مشغول به تحصیل در آن موسسه هستند.

در شرایطی که یکی از والدین حضانت فرزند زیر ۱۸ سال را بر عهده داشته باشد، یا شخص دیگری سرپرستی قانونی آن فرزند را بر عهده داشته باشد، تنها همان شخص حق امضای فرم ها را از جانب فرزند دارد.

 برای افراد وابسته ناتوان بزرگسال که به دلیل ناتوانی خود توانایی امضای فرم های درخواست را ندارند، شخصی که دارای حق قانونی برای اقدام از طرف آن فرد است، باید فرم های درخواست را از طرف او امضا کند. همچنین باید اسناد و مدارک قانونی ارائه شود تا حقوق قانونی آن فرد را نشان دهد.

مقاله مرتبط: قدرت سفر بدون ویزا برای شهروندان دومینیکا

برای مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه سرمایه گذاری دومینیکا با مشاوران کنکاش تماس حاصل فرمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *