ساختار سیاسی در کانادا

ساختار سیاسی در کاناداکانادا کشوری سلطنتی است و ساختار حکومت در کانادا از پادشاه یا ملکۀ بریتانیای کبیر، دولت جمهوری فدرال، دو مجلس سنا و عوام، دولت‌های استانی و فرماندار کل که به‌عنوان نمایندۀ ملکه الیزابت (یا به‌طور کلی پادشاه) ایفای نقش می‌کند، تشکیل شده است. رأی‌دهندگان کانادا و شهروندان نیز در قاعدۀ این هرم قرار می‌گیرند.

ادارۀ حکومت

 کانادا کشوری سلطنتی است و ساختار حکومت در کانادا از پادشاه یا ملکۀ بریتانیای کبیر، دولت جمهوری فدرال، دو مجلس سنا و عوام، دولت‌های استانی و فرماندار کل که به‌عنوان نمایندۀ ملکه الیزابت (یا به‌طور کلی پادشاه) ایفای نقش می‌کند، تشکیل شده است. رأی‌دهندگان کانادا و شهروندان نیز در قاعدۀ این هرم قرار می‌گیرند.
 پادشاه کشور کانادا، ملکه الیزابت دوم است که قانون به امضا و به نام او رسمیت و ضمانت اجرایی پیدا می‌کند. این کشور با 10 استان و 3 ناحیه که توسط دولت‌های مستقل از هم اداره می‌شوند، در مجموع زیر پوشش دولت فدرال قرار گرفته و کانادای متحد را پدید آورده‌اند. فدرالیسم به معنای تقسیم وظایف کشور بین حکومت‌های فدرال و استانی است. فدرالیسم در کانادا از چندین مرحله عبور کرده و در حال حاضر به مرحلۀ نوینی رسیده ‌است. روابط میان سطوح دولتی که هر ساله در قالب کنفرانس‌های فدرال- استانی تحقق می‌یابد، شامل اجلاس سالانۀ نخست‌وزیر دولت فدرال و وزیران و مقامات بلند پایۀ دولتی است.
 با خروج کبک از انزوای نسبی در دهۀ شصت، فدرالیسم مشارکتی در کانادا که در پی بحران اقتصادی ناشی از جنگ اول جهانی پدید آمده‌بود، به فدرالیسم اجرایی یا سیاسی تغییر یافت. بر اساس این فدرالیسم، استان‌ها استقلال بیشتری به دست آوردند و فدرالیسم اجرایی از طریق تماس مستقیم میان دولت فدرال و دولت‌های استانی برقرار شد.
 در فدرالیسم کنونی، دولت‌های استانی استقلال بیشتری در اجرای قوانین و تصمیم‌گیری استانی دارند و دولت فدرال، نقش حافظ منافع ملی، حاکمیت سیاسی، دفاعی و هماهنگی میان استان‌ها و مناطق را ایفا می‌کند.


پادشاه 

 در اساسنامۀ آمریکای شمالی بریتانیا، که در ژانویه 1868 اجرا شده است، اصول قانون اساسی کانادا مانند قانون اساسی بریتانیا نوشته شد. بر طبق این اساسنامه، کلیۀ قوانین اجرایی به‌نام پادشاه یا ملکه و توسط فرماندار کل و شورای سلطنتی ضمانت اجرایی پیدا می‌کند. ملکه الیزابت دوم، رهبر رسمی کشور کانادا و کشورهای مشترک‌المنافع است. به‌موجب قانون، فرماندهی کل نیروهای‌زمینی، دریایی و کلیۀ نیروهای نظامی کانادا به ملکه واگذار شده و در اختیار اوست.

فرماندار کل

 بر اساس قانون اساسی کانادا، فرماندار کل نمایندۀ پادشاه در کاناداست. فرماندار کل به‌عنوان نمایندۀ ملکۀ انگلستان، کلیۀ اختیارات و قدرت قانونی متعلق به پادشاه را دارد. همچنین طبق قانون اساسی فرماندهی نیروهای مسلح نیز به عهدۀ فرماندار کل است. هر چند در عمل تمامی تصمیمات و امور نظامی به وسیله نخست وزیر گرفته می‌شود؛ با این حال فرماندار کل حداقل در قانون اساسی مکتوب، قدرت برکناری نخست‌وزیر از مقام خویش را دارد. یکی از مهم‌ترین وظایف فرماندار کل، اطمینان از وجود و استحکام دولت در کشور است. چنانچه پست نخست‌وزیری به دلایلی از جمله فوت یا استعفای نخست‌وزیر خالی بماند، تصدی امور نخست‌وزیری تا تشکیل دولت جدید بر عهدۀ فرماندار کل است. همچنین فرماندار کل به توصیۀ نخست وزیر موظف به تشکیل پارلمان یا انحلال آن است. طبق قانون اساسی کانادا فرماندار کل، عهده‌دار تمامی وظایف محوله‌ای است که از سوی وزرا به او ارائه می‌شود. در انتخاب دولت جدید، نظر فرماندار کل تنها محدود به زمانی است که شخص دیگری جز نخست‌وزیر بتواند از مجلس عوام رأی اعتماد بگیرد. دورۀ زمانی فرمانداری کل 5 سال است.
 طبق قانون اساسی کانادا، کلیۀ قوای مقننه، مجریه و قضاییه، به‌طور مستقل به فرمانداران یا قائم‌مقام فرمانداران استان‌ها واگذار شده‌است؛ اما در نهایت تحت‌نظر فرماندار کل قرار دارند. بنابراین، کانادا را می‌توان یک کشور مستقل از انگلستان دانست ولی در عین‌حال، فرماندار کل که از سوی نخست‌وزیر کانادا به ملکۀ انگلستان معرفی می‌شود، رابط میان دولت کانادا و ملکۀ انگلستان است و به‌دلیل عهده‌دار بودن وظایف فوق و به رسمیت شناختن دولت و ضمانت اجرای قوانین پیشنهاد شده از سوی دولت کانادا، بیش از یک مقام تشریفاتی محسوب می‌شود.
 ملکه در صورت صلاحدید، به فرماندار کل اجازه می‌دهد تا در موقع لزوم شخص یا اشخاصی را به‌عنوان نماینده یا نمایندگان خود در بخش یا بخش‌هایی از کانادا برگزیند تا تحت این عنوان زیر نظر فرماندار کل اعمال وظیفه نماید. بنابراین، اوامر ملکه را به‌طور کتبی یا شفاهی دریافت و به نماینده یا نمایندگان مزبور ابلاغ می‌کنند. لذا انتصاب چنین نمایندگانی، قدرت و اختیارات محول شده به فرماندار کل را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد.

شورای سلطنت

 شورای سلطنت، نقش مشاور ملکۀ کانادا را بر عهده دارد. در راستای یاری و توصیه در امر ادارۀ دولت کانادا، شورایی به نام شواری خبرگان سلطنتی در امور کانادا وجود دارد. فرماندار کل اشخاصی را که قرار است به‌عنوان اعضای شورا ایفای نقش کنند، در زمان مقتضی انتخاب و احضار می‌کند و آن ها به ‌عنوان مشاوران خبرگان سلطنتی سوگند یاد می‌کنند. فرماندار کل می‌تواند در موقع لزوم اعضای شورا را از این سمت برکنار کند.

دولت فدرال 

 دولت فدرال شامل قوۀ مقننه، مجریه و قضائیه است که مسئولیت کلیه امور مملکتی از جمله موارد زیر را بر عهده دارد:

 • ذخیرۀ پولی
 • نیروهای مسلح
 • سیاست خارجی
 • مقابله با قاچاق و جنایات
 • حمل و نقل و ارتباطات در سطح کشور
 • مهاجرپذیری جهت تأمین نیروی انسانی کشور
 • تجارت بین‌المللی و بهداشت
 • محیط زیست
 • توزیع سرمایه‌های فدرال به استان‌ها

سیستم پارلمان (قوۀ مقننه) و دولت فدارال (مجلس سنا)

 کانادا پارلمانی مرکب از ملکه و مجالس اعلایی به نام‌های سنا و عوام دارد. امتیازات، معافیت‌ها و اختیارات مجالس سنا و عوام، در موقع لزوم به موجب قانون پارلمان کانادا تعیین می‌شود.
 در کانادا، وظایف پارلمان و فدرال شامل دفاع ملی، تجارت داخلی و خارجی، مهاجرت، رسیدگی به سیستم پولی و بانکی کشور و قوانین مربوط به جرایم و صنعت شیلات است. همچنین، تعیین حدود اختیارات حمل و نقل‌ زمینی، کشتیرانی و خطوط هوایی، مخابرات و انرژی اتمی نیز به دولت فدرال واگذار شده ‌است. از طرف دیگر، وظایف قانون‌گذاران شهرداری یا ناحیه‌ای نیز شامل تحصیلات، رفاه و حقوق شهری، برقراری عدالت، دارو و درمان، اداره منابع طبیعی موجود در منطقه، امنیت جامعه، بهداشت و امور شهرداری است.


مجلس عوام

 مجلس عوام یکی از قوای قانون‌گذار ملی است که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کنند. این مجلس طبق مقررات مرکب از 295 عضو از استان‌ها و نواحی مختلف انتخاب می‌شوند.
 حزبی که بیش‌ترین تعداد نمایندگان را داشته باشد، دولت تشکیل می‌دهد. نخست‌وزیر، رهبری حزب سیاسی منتخب را بر عهده می‌گیرد و کابینه خود را از اعضای حزب منتخب در مجلس عوام انتخاب می‌کند. دومین حزب از نظر تعداد کرسی‌ها در مجلس، معمولا جناح مخالف رسمی دولت است. انتخابات عوام تقریبا هر پنج سال یک بار انجام می‌شود‌ و همانند ایالات متحده و انگلستان، هر رأی‌دهنده می‌تواند تنها یک کاندیدا را در هر دورۀ رأی‌گیری، انتخاب کند. در هر حوزۀ انتخاباتی، کاندیدایی که بیشترین تعداد رأی را داشته باشد، انتخاب می‌شود، حتی اگر تعداد رأی او کمتر از نصف کل باشد. گرچه برخی کاندیداها مستقل عمل می‌کنند، با وجود این معمولا هر یک نقش سیاسی مشخصی را ایفا می‌کنند.
 فرماندار کل در زمان مقتضی با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا از طرف ملکه، مجلس عوام را به تشکیل جلسه فرا می‌خواند. هیچ سناتوری نمی‌تواند به عضویت مجلس عوام درآید یا به‌عنوان عضو در مجلس عوام کرسی داشته باشد یا رأی دهد. مجلس عوام در اولین جلسه پس از انتخابات عمومی، با حداکثر سرعت نسبت به انتخاب یکی از اعضا به‌ عنوان رییس اقدام می‌کند. رییس، ادارۀ کلیۀ جلسات مجلس عوام را عهده‌دار می‌شود. تا وقتی که دستور دیگری از سوی پارلمان صادر نشود و رییس به هر علتی به مدت 48 ساعت متوالی کرسی خود را در مجلس عوام ترک کند، مجلس می‌تواند یکی دیگر از اعضا را به‌عنوان رییس به جانشینی او برگزیند. عضوی که به این طریق برگزیده می‌شود، می‌تواند در مدت غیبت رئیس، کلیۀ اختیارات، امتیازات و وظایف او را به اجرا در آورد.
 در مورد موضوعات مطرح شده در مجلس عوام با مراجعه به اکثریت آرا بدون در نظر گرفتن رأی رییس مجلس، تصمیم‌گیری می‌شود. اما هنگامی که تساوی آراء پیش آید- فقط در این مورد- رییس مجلس می‌تواند در رأی‌گیری شرکت کند.
 هر دوره مجلس عوام، 5 سال است، مشروط بر این که فرماندار کل زودتر از موعد مجلس را منحل نکند.
 هنگامی که برای لایحه‌ای در دو مجلس (سنا و عوام) رأی‌گیری به عمل آید و لایحه برای تصویب به فرماندار کل ارائه شود، فرماندار کل می‌تواند، شخصا در مورد آن تصمیم‌گیری کند؛ اعم از این که آن لایحه از سوی ملکه، تصویب یا به موجب قانون و با اطلاع ملکه رد شده یا به خواست و ارادۀ ملکه واگذار شود.


مجلس سنا 

 مجلس سنا، بالاتر از مجلس عوام است. نقش این مجلس، بررسی قوانین حکومتی است. همچنین مجلس سنا به موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی رسیدگی می‌کند. 105 نفر از اعضای مجلس سنا که سناتور نامیده می‌شوند، توسط فرماندار کل طبق توصیۀ نخست‌وزیر تعیین می‌شوند. سنا می‌تواند قوانین را به مجلس عوام پیشنهاد کند؛ و اکثر قوانین به جز در موارد استثنا، در مجلس عوام وضع می‌شوند. اما در مورد لوایح یک لایحه پیش از آن که تصویب شود، باید از مجلس سنا بگذرد. تعداد سناتورهای انتخابی از استان‌ها و نواحی مختلف به‌شرح جدول 2 است.

جدول 2 تعداد سناتورهای انتخابی از استان‌های مختلف کانادا

ردیفنام استانتعداد سناتورها
1انتاریو24
2کبک24
3نوااسکوشیا10
4نیوبرانزویک10
5مانیتوبا6
6بریتیش کلمبیا6
7پرنس ادوارد4
8آلبرتا6
9ساسکاچوان6
11یوکان
12نواحی شمال غرب1
13نانوات1
14نیوفاندلند و لابرادور6

 

شرایط لازم برای انتخاب سناتور به قرار زیر است:


 1- داشتن سی سال تمام
 2- از اتباع متولد کشور باشد یا به موجب قانون مصوب پارلمان بریتانیا و به موجب قانون مصوب قوۀ مقننه تابعیت به او اعطا شده باشد.
 3- اموال منقول و غیرمنقول، صرف‌نظر از بدهی‌ها و تعهدات او در مجموع باید بالغ بر چهار هزار دلار شود.
 4- ساکن همان استانی باشد که از آن جا به مجلس سنا راه می‌یابد. فرماندار کل در وقت مقتضی از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا، افراد واجد شرایط لازم را به سنا فرا می‌خواند و طبق مقررات این افراد به عضویت سنا درآمده و سناتور می‌شوند.


 بنا به پیشنهاد فرماندار کل و با صلاحدید و دستور ملکه، 4 یا 8 عضو واجد شرایط بر حسب مورد که در عین حال نماینده 4 بخش کانادا نیز هستند، می‌توانند به تعداد سناتورها افزوده شوند. تعداد سناتورها هیچ گاه نباید از 112 نفر تجاوز کند. هر گاه کرسی سناتوری به‌علت استعفا، فوت یا به هر علت دیگری بدون تصدی باشد، فرماندار کل عدم تصدی فوق را با ارسال دعوت‌نامه برای فردی توانا و واجد شرایط لازم جبران خواهد نمود.
 فرماندار کل می‌تواند در موقع مقتضی با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا، سناتوری را به‌عنوان رئیس سنا برگزیند، یا او را از سمت خود برکنار و دیگری را جایگزین او کند. و تا وقتی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده باشد، حضور حداقل پانزده سناتور از جمله رئیس، برای تشکیل جلسۀ سنا و اعمال اختیارات آن الزامی است. در مورد پرسشهای مطرح شده در سنا با مراجعه به اکثریت آرا، تصمیم‌گیری می‌شود و در همۀ موارد رئیس حق رأی دارد.


قوۀ مجریه 

 قوۀ مجریه در کانادا شامل نخست‌وزیر و کابینه است که قوانین مصوب مجلس عوام را که به تأیید ملکه می‌رسد، با نظارت فرماندار کل اجرا می‌کنند.
 نخست وزیری در کانادا
 همانند اکثر نظام‌های جمهوری، نخست‌وزیر فدرال کانادا نیز رهبر یکی از احزاب سیاسی است که اکثریت آراء را در مجلس عوام دارد. مقام نخست‌وزیری از جمله مقامات دولتی است که بخش عمده‌ای از آن، ناشی از پیروی یکی از احزاب در انتخابات است.
 نخست‌وزیر، اعضا و وزرای کابینه را تعیین و به دولت فدرال و پارلمان معرفی می‌کند. استعفای یکی از اعضای کابینه، منجر به سقوط دولت نمی‌شود؛ بلکه تنها در صورت استعفای نخست‌وزیر، کل کابینه منحل می‌شود. به‌عبارت دیگر استعفای نخست‌وزیر به استعفای کل کابینه منجر می‌شود. از وظایف نخست‌وزیر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • توصیه به فرماندار کل برای انحلال پارلمان
 • اقدام به برگزاری زود هنگام انتخابات
 • مسئولیت سازمان کابینه و کمیته‌های تخصصی دولت
 • مسئولیت سازمان و وظایف دفتر نخست‌وزیری
 • مسئولیت دفتر شورای سلطنتی و دفتر روابط استانی
 • تقسیم مسئولیت بین وزرای کابینه
 • پیشنهاد انتصاب مشاوران سلطنتی به فرماندار کل
 • تعیین وزرای کابینه (دولت)
 • تعیین معاونان فرماندار استانی، مدیران استانی و رؤسای مجلس سنا
 • تعیین رؤسای دادگستری تمام دادگاه‌ها
 • تعیین سناتورها و برخی مدیران ارشد خدمات دولتی

همچنین، انتخاب شخص فرماندار کل با توصیۀ نخست‌وزیر به پادشاه (یا ملکه) انگلستان صورت می‌گیرد. البته این موضوع با مشورت و آرای کابینه تحقق می‌یابد.
 کابینه در کانادا
 قدرت اجرایی واقعی در اختیار کابینه است که تحت نظر نخست‌وزیر عمل می‌کند. نخست وزیر وزیران دولت فدرال کانادا را از میان نمایندگان مجلس عوام، انتخاب می‌کند. در ظاهر نخست‌وزیر و کابینۀ مشاوران حکومت سلطنتی هستند؛ ولی قدرت اصلی در اختیار کابینه است و فرمانده کل با مشورت کابینه عمل می‌کند. کابینه، سیاست دولت را تعیین می‌کند و وظیفۀ ادارۀ مجلس عوام، به عهدۀ حزب پیروز است. دولت کانادا، که با 25 وزیر اداره می‌شود، وظایف خود را در قالب پارلمان فدرال، هیئت‌های ویژه، کمیسیون‌ها و شرکت‌های استانی انجام می‌دهد.


دولت‌های استانی

 هر استان دارای یک دولت است که همانند دولت فدرال انتخاب می‌شود. رهبر استان، استاندار نامیده می‌شود و نیز نمایندۀ ملکه است. در رأس هر استان مسئوﻟﻰ به نام قائم‌مقام فرماندار کل وجود دارد که فرماندار کل، او را با مشورت و با سند ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا به این سمت منسوب می‌کند. قائم مقام فرماندار کل تا زمانی که فرماندار کل اراده نماید، به انجام وظیفه خود ادامه می‌دهد. اما هر قائم مقامی که پس از شروع اولین نشست پارلمان کانادا به این سمت منصوب می‌گردد، تا پنج سال پس از انتصاب از کار بر کنار نخواهد شد؛ مگر این که علت خاصی در میان باشد.
 دولت‌های استانی فاقد مجلس سنا هستند. تبدیل مصوبات استانی به قانون، نیازمند تأیید مجمع استانی و استانداری است. حکومت استانی، مسئولیت‌های ذیل را به‌طور مشترک با دولت فدرال یا به‌طور مستقل به عهده دارد:

 • تحصیلات
 • عدالت اجتماعی
 • خدمات کشاورزی، بهداشتی و مهاجرت
 • کمک‌های اجتماعی
 • حمل ونقل

 

حکومت‌های ناحیه‌ای 

 نواحی، جزء واحدهای قلمرو پادشاهی محسوب نمی‌شوند. قدرت این نواحی از سوی پارلمان تفویض می‌شود. همچنین این نواحی مجامعی را انتخاب می‌کنند که بسیاری از عملکردهایشان با پیروی از دولت‌های استانی و فدرال صورت می‌گیرد.


دولت‌های محلی 

 دولت‌های محلی برای ادارۀ شهرداری‌ها، شهرها، شهرستان‌ها و مناطق انتخاب می‌شوند و ساختار ساده‌تری نسبت به دولت‌های فدرال و استانی دارند. دولتهای محلی فاقد قدرت قانون‌گذاری بوده و تابع دستورات تفویض شده از سوی دیگر سطوح دولتی هستند. معمولا مقام‌های منتخب از قبیل شهردار، مشاوران و انجمن‌ها و هیأت مدیرۀ مدارس، به‌طور رسمی نمایندگی احزاب سیاسی را بر عهده ندارند. دولت‌های محلی، در یک شهر یا منطقه وظایف زیر را برعهده دارند:

 • مدارس
 • پلیس و آتش نشانی
 • آب تصفیه شده و سیستم فاضلاب
 • بازیافت
 • حمل و نقل عمومی

 

احزاب سیاسی کانادا

 کانادا سیستمی چند حزبی دارد و محدودیتی در مورد فعالیت احزاب سیاسی و امکان رقابت در انتخابات وجود ندارد. آن دسته از احزاب که مایل اند در انتخابات شرکت کنند، باید کاندیدای خود را 30 روز قبل از انتخابات حداقل در 50 ناحیۀ انتخاباتی معرفی کنند. در این میان لیبرال‌ها بر فردگرایی تأکید دارند و تمایل به حذف رد‌پای مستعمراتی دارند و نسبت به انگلیسی‌ها بی‌تفاوﺗﻰ نسبی نشان می‌دهند.
 در این کشور احزاب، همگی به یک سبک سازماندهی نشده‌اند و شیوۀ عملکردشان به مرور زمان مطابق خواسته‌های اعضا تغییر کرده ‌است. هر حزب رهبری دارد که به‌عنوان سخنگوی حزب در داخل و خارج مجلس عوام ایفای نقش می‌کند. حزبی دولت تشکیل می‌دهد که بیش‌ترین تعداد کرسی را در انتخابات عمومی به خود اختصاص داده‌ باشد و رهبر آن حزب توسط فرماندار کل به نخست‌وزیری منصوب شود. دومین حزب رسمی، حزب مخالف خواهد بود.


نحوه‌ برگزاری انتخابات

 با توجه به قانون، انتخابات فدارال باید حداقل هر 5 سال یک‌بار انجام شود؛ و قبل از پایان دوره نیز انجام انتخابات امکان‌پذیر است. تعیین روز قطعی انتخابات برعهدۀ نخست‌وزیر است. انتخابات استانی همانند انتخابات فدرال و با همان شرایط انجام می‌گیرد. انتخابات محلی یا شهری نیز به همین ترتیب صورت می‌گیرد. ولی جناح‌های سیاسی به‌صورت رسمی شرکت نمی‌کنند. مدت زمان انتخابات شهرداری 2 تا 3 سال است.
 برای رأی دادن در انتخابات فدرال، شخص باید شهروند کانادا بوده و حداقل 18 سال داشته باشد. برای انتخابات استانی یا داخلی با توجه به شرایط انتخابات، سن رای‌دهنده ممکن است متفاوت باشد. برای تمام ساختارهای دولتی (اعم از فدرال، استانی یا محلی) شخص رأی‌دهنده باید مدت زمان معینی را در منطقۀ رأی‌گیری زندگی کرده باشد.

مطالب مرتبط با ساختار سیاسی در کانادا

آیا مهاجرت از طریق سرمایه گذاری آینده ای در کانادا دارد؟ مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های استانی حذف شرط اسپانسرشیپ دو ساله خانواده توسط اداره مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا افزایش سن فرزند وابسته در پرونده های مهاجرتی کانادا سرویس رایگان آموزش زبان فرانسه بصورت آنلاین در سایت اداره مهاجرت کبک بازگشایی برنامه مهاجرت به کانادا از طریق استان کبک در سال 2017 مزایای کاری و تفریحی برنامه سرمایه گذاری استان منیتوبا دوره جدید جذب پرونده های برنامه مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک برای سال 2017 – 2018 توسط دولت کبک سرمایه گذاران به برنامه های استانی کانادا روی می آورند مهاجرت به کانادا با برنامه های استانی، منیتوبا یا آنتاریو مهاجرت به کبک کانادا برای ایرانی ها گران تر می شود احمد حوسن: وزیر جدید اداره مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا مهاجرت به کانادا با سرمایه گذاری در منیتوبا و مبلغ وثیقه کودکان آینده ی ما هستند گام به گام مهاجرت به کانادا از طریق برنامه ی استان کبک نقاط قوت و ضعف مهاجرت به کانادا از طریق راه اندازی کسب و کار آیا "مهاجرت به کانادا تنها با پرداخت 100,000 دلار" واقعیت دارد؟ کانادا اصلاح سن فرزندان وابسته را پیشنهاد می کند کبک یا آمریکا؛ یک مقایسه عمیق برنامه های ویزای سرمایه گذاری برتر جهان آیا کانادا برنامه ای جدید برای مهاجران سرمایه گذار فدرال معرفی می کند؟ اخذ شهروندی و پاسپورت کانادا کانادایی ها خواستار جذب مهاجر بیشتر هستند چگونه از اقامت در کانادا انصراف دهیم و همچنان شهروند کانادا باقی بمانیم افراد مقیم دائم آمریکا (دارنده گرین کارت) و افراد مقیم دائم کانادا (دارنده کارت PR) هر کدام چه تعهداتی دارند و کدام ملزم هستند مالیات بر درآمد خارجی پرداخت کنند؟ بهترین مقصد ها برای مهاجران جدید به کانادا در سال 2016 منتشر شد در مورد برنامه های استانی مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری بیشتر بدانیم چه استان هایی مقصد بیشترین مهاجرین سرمایه گذاری در کانادا بوده اند؟ چه کشورهایی بیشترین تعداد مهاجرین به کانادا را دارند؟ وزیر مهاجرت کانادا متعهد می شود برنامه های مهاجرتی را ساده کند و از شر قوانین دست و پا گیر خلاص شود مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در یک نگاه/ مقایسه برنامه ی استان های مختلف کانادا جذب مهاجران بیشتر در سال 2017 در استان های کانادا آمریکا یا کانادا؛ کدام کشور بهترین برنامه مهاجرت سرمایه گذاری را دارد؟ خبر کبک بازگشایی و ظرفیت برنامه مهاجرت کبک بازگشایی برنامه کبک اقامت دائم برای والدین، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در کانادا اقامت داِئم و فوری برای همسران کانادایی ها تغییرات قانون شهروندی کانادا کانادا تمایل به جذب کدام مهاجران دارد؟ ویزای تحصیلی کانادا آمریکا و کانادا؛ مقصدهای نخبگان مهاجر ایرانی اقامت در کانادا پس از تحصیل

دفاتر شرکت کنکاش

دفتر تهران

placeتهران، خیابان عباس آباد، خیابان سرافراز، نبش خیابان اول، برج موج، طبقه 6، واحد 26
کدپستی: 1587653154
phone 021 - 88710588 --- 88710589 --- 88710590

دفتر پرتغال

placePraca Duque de Saldanha, 1 Edif. Atrium Saldanha, 7 Piso 1050-94 Lisbon | Portugal
phone +351 - 912 359 103

دفتر آمریکا

place4771 Caminitos de los Cepillos, Bonsall, C A, 92003, USA
phone +1 - 310 405 5717
عضویت در کانال تلگرام شرکت مهاجرتی کنکاش